• ម៉ាស៊ីនវេចខ្ចប់ដោយស្វ័យប្រវត្តិ ខ្សែភាពយន្តក្រដាសជ័រ
    ម៉ាស៊ីនវេចខ្ចប់ដោយស្វ័យប្រវត្តិ ខ្សែភាពយន្តក្រដាសជ័រ
    ម៉ាស៊ីនវេចខ្ចប់ដោយស្វ័យប្រវត្តិនូវខ្សែភាពយន្តក្រដាស-ផ្លាស្ទិច ធ្វើអោយប្រសើរឡើងនូវប្រសិទ្ធភាពនៃការវេចខ្ចប់ឯករាជ្យនៃរបាំងមុខវះកាត់វេជ្ជសាស្រ្ត និងបង្កើនការប្រកួតប្រជែង។ បច្ចុប្បន្នក្រុមហ៊ុនមានម៉ាស៊ីនវេចខ្ចប់ចំនួន 7 គ្រឿង។ នៅពេលអនាគត យើងនឹងឆ្ពោះទៅរកគំរូការគ្រប់គ្រងដោយស្វ័យប្រវត្តិ និងមនុស្សជាតិ។

ផ្ញើសំណួររបស់អ្នក